Blog

Nová verzia 5.0.0 - 02.12.2021

Pridané:

 • Štatistika očkovania proti Covid-19 podľa jednotlivých dávok čítaj viac
 • Možnosť prednastavenia šablón pre emaily a sms čítaj viac
 • Enterálna výživa čítaj viac
 • Formátovanie textu v Cure čítaj viac
 • Možnosť použiť vzor/šablónu v komunikácii čítaj viac
 • Zaheslovanie pdf tlačovej zostavy pre zasielanie emailom čítaj viac
 • Spracovanie certifikátu COVID čítaj viac čítaj viac
 • Indikácia stavu testu na Covid-19 z moje eZdravie čítaj viac
 • Zobrazovanie výsledkov PCR/AG testov na Covid- 19 z moje eZdravie u pacienta čítaj viac
 • Služba - Stornuj očkovací záznam čítaj viac
 • Pripomienky termínov pre pacientov čítaj viac
 • Pridané nové laboratórium na sťahovanie výsledkov - RIA lab, plus žiadanka
 • @akcia Štatistická analýza ambulancie (nové) - action ‘Kontrola eZdravie’
 • akcia opraviť očkovania v eZdraví pre pacienta
 • nový typ dekurz “Prípad”
 • Pridaná podpora pre lepšie vyhľadavanie v od(Dôvod vyšetrenia) sekcii
 • Výber lekára na napislekarovi.sk zapísaním mena lekára
 • Sken pečiatky pridaný do Žiadanky na CT vyšetrenie a do tlačív pre SP a ÚPSVaR
 • Tlač receptu a VL na veľkosť papiera A6
 • V Lekárskej správe - nález pridaná možnosť netlačiť vd.
 • Do Požiadaviek pacientov pridaná možnosť Vytvor dekurz so sekciami, pričom informácie, ktoré nebudú zadefinované do sekcií sa uložia ako text
 • Možnosť cez eVyšetrenie - vyhľadať výmenný lístok podľa RČ pacienta
 • Zvýraznenie aktuálnej sekcie v dekurze
 • Otvorenie nového dekurzu s aktuálnym dátumom bez ohľadu na existujúci dekurz v budúcnosti
 • Statický panel akcií nad tlačidlami editora
 • Informácia o výške kreditu pre posielanie sms pacientom
 • Export všetkých vzorov z DB
 • Špecifické lieky do osobitnej dávky a faktúry
 • Pri riešení požiadaviek pacientov z napislekarovi.sk pridaná možnosť vyhľadania pacienta podľa rodného čísla po zadaní povolenia pre túto akciu
 • Možnosť rozdeliť tlač PN podľa tlačiva
 • Ukladanie emailov a sms odoslaných pacientovi cez napislekarovi.sk
 • Odbornosť 007 ako kapitačná
 • Tlačivo - Žiadosť o umelé prerušenie tehotenstva
 • Možnosť tlače obrázkov zo sekcie prílohy
 • S požiadavkou pacienta sa do dekurzu zaznamená i dátum a čas jej doručenia
 • Indikácia žltou farbou v čipe hypertenzie mesiac pred termínom
 • Čip PP pre pediatrov
 • VRP zobrazí zoznam výkonov, ktoré nebolo možno vyúčtovať, lebo chýbajú v cenníku VRP
 • Pripočítateľná položka pre 023 radiológov
 • Možnosť tlače PN na ihličkovej tlačiarni
 • Indikácia mesiac pred termínom kontroly hypertenzie žltou farbou čipu
 • Nová špecializácia 014
 • Akcia „Historické záznamy“ k dispozícii aj pre otvorené dekurzy v histórii
 • Rodné číslo v chránenom móde ako možnosť nastavenia tlače pre nález a opis
 • Pediatrické čipy pre očkovanie
 • Skratky: ALT+E pre vyvolanie tabuľky na odoslanie emailu, CTRL+ENTER pre odoslanie emailu, ALT+O pre elektronický podpis pacienta
 • V rámci sekcie predpisu pomôcok zobrazenie celkovej sumy predpisu
 • Zobrazenie prehľadu pomôcok po použití skratky ALT+P
 • Možnosť zapísať meno zákonného zástupcu do sekcie kapitácie + jeho tlač v Dohode o poskytovaní zdravotnej starostlivosti
 • Pridané ďalšie stĺpce a akcie v logu komunikácie
 • V ambulantnej knihe pridané farebne odlíšené ikony pre predpis, aby bolo jasné, či predpis odišiel
 • Otvorenie Požiadaviek pacientov dvojklikom
 • Možnosť stiahnuť prílohu z Požiadaviek pacientov do karty pacienta
 • PSČ pre Nové Zámky
 • Možnosť nastavenia jednotlivých i sumárnych pripomienok (upozornení pre pacientov) s informáciou o ich objednaní napr. na PP
 • Upozornenie pri vytváraní duplicitného pacienta
 • Možnosť kopírovať a kopírovať čistý text cez ikonku z histórie
 • Informácia, že pacient je neplatič
 • Možnosť filtrovať v ambulantnej knihe podľa A-čkového kódu lekára
 • Ikony rýchleho prístupu k jednotlivým akciám
 • Do zostáv v sumárnych prehľadoch ambulancie pridaný stĺpec s informáciou, u ktorého lekára je pacient kapitovaný
 • Automatické uloženie zmien v nastaveniach programu
 • Možnosť pozrieť si už vyriešené požiadavky pacientov
 • Možnosť úpravy šablóny pred odoslaním emailu/sms
 • Možnosť obnoviť vymazaný dekurz
 • Možnosť pridať do sekcie podaného lieku aj pomôcku
 • Zobrazovanie počtu zostávajúcich sms pre službu napislekarovi.sk
 • Ikony podpory a pomoci na hlavnú lištu vedľa identity klienta
 • Pre uľahčenie prístupu k vybraným akciám pridané ikony do Dôležitých správ
 • Do výberu tlačovej zostavy pridané ikony tlače a nastavení tlače pre okamžité vykonanie akcie ku každej tlačovej zostave
 • Možnosť zbalenia a opätovného rozbalenia obrazovky v Zozname predpísaných liekov / pomôcok pre potreby pozretia dekurzu
 • Možnosť zbalenia a opätovného rozbalenia obrazovky pri otvorení číselníkov, napr. pri výbere lieku, pomôcky, lekára, diagnózy, výkonu
 • Úprava obrazovky pre nastavenia tlače a na koniec strany pridané možnosti akcií
 • Dáta od ZP do liekovej karty pacienta
 • Do čísleníka diagnóz pridané diagnózy K95, K96
 • Automatické zobrazenie záznamov iných lekárov z eVyšetrení priamo v histórii pacienta
 • Možnosť vytvorenia osobitnej dávky a faktúry pre špecifické lieky
 • Bol pridaný paramenter –gfs-dry-run pre zistenie aké zálohy budú prečistené.
 • Analýza predpisovania zdravotníckych pomôcok vrátane finančnej hodnoty v Prehľadoch - Štatistická analýza ambulancie
 • V zozname predpísaných liekov a pomôcok pridané tlačidlá pre opätovný predpis lieku, pomôcky s automatickým vložením výkonu 70 alebo 1b

Zmenené:

 • Generovanie tabuľkových zostáv nevyprázdni obsah zostáv, ktoré neboli označená pre generovanie
 • Tabuľka požiadaviek pacientov zobrazuje HTML verziu len pre maily <=110kb. Aj naďalej je možné priložené inline súbory zobraziť/stiahnuť.

Opravené:

 • Pre identitu sestry tlačové zostavy Dávky - uzavretie mesiaca a Kniha faktúr
 • Uplatnenie výkonu Vyzi v uzavierke pre samoplatcu
 • Nastavenia predvolených tlačí v Skrátenom vyšetrení do karty
 • ŽIadanka na laboratórne vyšetrenie Synlab
 • Objednávanie na očkovanie proti Covid-19 cez napislekarovi.sk
 • Import labákov z nemocnice v Starej Ľubovni
 • Tvorba dávok pre SP a ÚPSVaR
 • Opačná tlač štítkov na skúmavky pre laboratórium Medirex
 • Zobrazovanie liekovej karty iného pacienta v dôležitých správach
 • Vykazovanie výkonu 4571
 • Vykazovanie score k H0006
 • Import výkonov z Medicomu
 • Zrýchlenie tvorby sumárnych tabuľkových dát za ambulanciu
 • Zlé vykazovanie PL prešpecifické lieky
 • Tvorba OFA v mesačnej uzávierke bez odberateľa
 • Zobrazovanie PZS kódu v avatarovi
 • Možnosť pozrieť si cenník pre ZP pri tvorbe uzávierky
 • Indikácia zmeny kurzora v histórii pacienta a čakárni na tlačidlo sa dá kliknúť
 • Tlač nesprávnych dekurzov cez Skrátené vyšetrenie do karty
 • VRP spracuje väčší počet výkonov
 • Skrátené vyšetrenie do karty - tlač nesprávneho záhlavia pri viacerých lekároch
 • Spustenie AIS Curo bez pripojenia na internet
 • Anglický zápis chyby v uzávierke
 • Neželané automatické odhlásenia používateľa z AIS Curo
 • Zobrazovanie chyby v logu pri štarte Cura a kontrole číselníkov
 • Stiahnutie číselníka indikačných obmedzení pre novú identitu
 • Indikácia vykonanej kontroly dyslipidémie bielou farbou čipu
 • Odstránená validácia - liek bez sumy
 • Zachovanie identity pri tlači historického dekurzu
 • Chyba v logu pri štarte Cura a kontrole číselníkov
 • Rešpektovanie nastavení pre tlač Skrátené vyšetrenie do karty
 • Nesprávna tlač počtu balení u pomôcky
 • Odhlásenie užívateľa pri zatvorení aplikácie nefunguje
 • Nesprávne uložené dátumy narodenia v databáze pacientov
 • Tlač dekurzu na dve strany
 • Mrznutie programu pri zadaní PN
 • Dvojité hlásenie tej istej chyby pri odosielaní dekurzu
 • Čip PP
 • Čip biometria - možnosť zápisu td.
 • Sekcia SCORE v dekurze PP sa nenapopuluje z čipu SCORE
 • Možnosť vybaviť požiadavku pacientov v novom dekurze
 • Možnosť objednať pacienta cez dialóg
 • Zobrazovania upozornenia pri uzatváraní PP
 • Zobrazenie zoznamu predpísaných liekov (CTRL+L) a pomôcok (ALT+P) i vtedy, ak je nastavená iná východzia obrazovka ako prehľad pacienta
 • Poloha panela s nástrojmi pre formátovanie textu v Cure
 • Zobrazovanie čipu PP
 • Zobrazenie čakárne pre uživateľov na rovnakom serveri
 • Hodnoty premenných v cenníku a v nastaveniach programu
 • Nesprávna indikácia ukončenia kapitácie v priebehu mesiaca
 • Zadávanie pacienta s použitím rodného čísla ako prvého v poradí
 • Uloženie vzoru žiadanky pre Curo v Synlab laboratóriu
 • Zobrazovanie Sumáru zdravotného stavu pacienta v Čakárni
 • Vyhľadávanie diagnózy bez potreby zadávania presného číselného kódu
 • Nesprávne zobrazenie kapitácie pacienta
 • Zobrazovanie eLab Dôvera
 • Tlač - Skratené vyšetrenie do karty
 • Automatické vykazovanie labákov
 • Sekcia vl. vo vzore
 • Zobrazovanie informácií o cene a kategorizácii lieku
 • Otváranie nového dekurzu pomocou ALT+INSERT
 • Zobrazovanie dávkovania pri vložení lieku z liekovej karty
 • Vylepšené zobrazenie dátumu narodenia v tlačových zostavách
 • Odoslanie VL ako prílohu emailu
 • Chyba validácie pri delegovanom odbere
 • Validácia duplicity výkonov
 • Vyhľadávanie pacientov podľa rodného čísla
 • Zobrazovanie poradia pacientov v čakárni čítaj viac
 • Zobrazovanie počtu príloh v spinke
 • Sekcia od. opravené zobrazovanie slova kontrola pri výbere lekára
 • Vloženie nesprávneho lieku zo Zoznamu predpísaných liekov
 • Záloha sa správne prečistí, staré sa automaticky vymažú.
 • V tabuľke požiadaviek pacientov sa nezobrazoval špeciálny typ emailov, ktoré obsahovali len inline priložený obrázok.
 • Validácia rovnakého výkonu v ten istý deň
 • Validácia čísla faktúry

Nová verzia 4.0.15 - 25.06.2021

Pridané:

 • Elektoronický podpis pacienta (ako v banke) čítaj viac
 • Možnosť na vymazanie mesačnej uzávierky lekárom čítaj viac
 • Logo v tlačovej zostave Lekárska správa - nález čítaj viac
 • Tlač pečiatky v Skrátenom vyšetrení do karty
 • Zvýšená rýchlosť pri vytváraní Štatistickej analýzy ambulancie (nové) čítaj viac
 • Vykazovanie štandardných výkonov pre SP pod kódom VYZI čítaj viac
 • Možnosť importovať výsledky pacientov cez Požiadavky pacientov z domény patologia.sk
 • Možnosť importovať poŽdavky na celiakia potraviny priamo do dekurzu pozri video
 • Validacia pre očkovanie
 • Možnosť prepísať emailovú adresu pre maily prichádzajúce z externých systémov čítaj viac
 • VRP zobrazí zoznam výkonov, ktoré nebolo možno vyučtovať, lebo chýbaju v cenniku VRP
 • Samoplatca a VYZI vykon pre SP sa v uzavierke neprejavi
 • Možnosť zmeny typu a farby písma čítaj viac
 • Informácia o tom, že Zoznam požiadaviek sa aktualizuje
 • Ďalší kód pre liek Liskantin
 • Možnosť zmeny zobrazenia textu v Požiadavkách pacientov na HTML čítaj viac
 • Možnosti odosielania dekurzov do eZdravia čítaj viac
 • Možnosť zaslať email lekárovi na napislekarovi.sk s vybranými potravinami so stránky potravinynarecept.sk čítaj viac
 • Možnosť nastaviť si v Nastaveniach programu, či sa má v Kalendári zobrazovať detail pacienta po priblížení sa k ikonke, alebo až po kliku na ikonku čítaj viac
 • V Sumárnych tabuľkových dátach za ambulanciu do zostavy PN pridaný kód lekára pre moznosť filtrácie
 • V tlačovej zostave Skrátené vyšetrenie do karty možnosť nastaviť Predvolené tlače čítaj viac
 • V čipe tetanu si pravým klikom viete pozrieť posledné očkovanie proti tetanu
 • Podpora parsovania do sekcií pre integráciu typeform.com
 • Možnosť vyhľadať výkon podľa typu výkonu
 • Vylepšenia pre Anamnestický dotazník (lepšia prehľadnosť, možnosť vložiť priamo do dekurzu ako sekcie)
 • Certifikát o zaočkovaní proti Covid-19
 • Do žiadanky na RTG vyšetrenie sme pridali možnosť zapísania doplňujúcej diagnózy čítaj viac
 • Žiadanka na laboratórne vyšetrenie pre labák Senica
 • Nastavenia ftp konfigurácie pre nové labáky
 • Pridaná možnosť nastavenia práv na jednotlivé dekurzy po požiadaní technickej podpory Curo
 • Zobrazovanie mena lekára v Zozname vyšetrení
 • Špecifické lieky do osobitnej dávky a faktúry
 • Anamnestický dotazník sa Vám nasetuje priamo v dekurze do konkrétnych sekcií

Zmenené:

Opravené:

 • Spočítanie položiek spolu pre VRP
 • Používanie prednastavených textov v sekciách čítaj viac
 • Covid čip karanténa lepši indikácia
 • Zarovnanie výsledkov filtrovania v Nových štatistických výkazoch
 • Mazanie sekcií pri označení myškou
 • Veľkosť štatistického okna (zvǎčšené)
 • Použitie výberu z histórie pre sekciu Komunikácia (reset stavu odoslania)
 • Automatické zapnutie predvoleného zálohovania
 • Uzavretie cenníkov v rámci uzávierky s návratom do výkonov
 • Uzatvorenie mesačných dávok - prehľad chýb pre sestry
 • Číselník liekov
 • Editácia otvoreného dekurzu pomocou CTRL+Enter
 • Rýchlosť štartu servera Curo
 • Zobrazovanie zmien na napislekarovi.sk
 • Vykazovanie výkonu TOKS (159)
 • Zobrazovanie čipu chrípka
 • Sumarne prehlady - zostava preventivky ukazuje všetkych pacientov
 • Zobrazovanie všetkých relevantných údajov v zostave Preventívky
 • Objednávanie pacientov cez možnosť Objednať pacienta cez dekurz
 • Správne napopulovanie údajov pacienta pri tvorbe pacienta z kalendára
 • Tlač Skráteného vyšetrenia do karty cez Nastavenia tlače
 • Zobrazovanie dátumov v čipoch TAT
 • Správanie čipu FOB v náväznosti na výkon 159a/z/x+FOB
 • Odosielanie Anamnestického dotazníka
 • Zálohovanie databázy do koreňového adresára
 • Nesúlad medzi počtom požiadaviek a reálnymi požiadavkami pacientov
 • Po zmene ZP v Údajoch pacienta sa zmena prejaví na všetkých dekurzoch za daný deň
 • Vytlačenie pečiatky v tlačovej zostave pri nastavenej automatickej tlači
 • Pozícia pečiatky a podpisu pacienta v tlačových zostavách
 • Možnosť pozrieť cez Nástenku neprečítané laboratórne výsledky za posledné 3 mesiace
 • Pri výkone 74.BODN - vypísanie posudku o bolestnom, nevalidovať v uzávierke potrebu PN
 • Zrušenie automatického vykazovania labákov, ak je v dekurze akýkoľvek VV 250 a,b,d
 • Validácia výkonu 250d čítaj viac
 • Zobrazovanie doplnených chýbajúcich lekárov v číselníku lekárov
 • Tlačová zostava Opis - Tlač celý dekurz
 • Opravená Synlab žiadanka po zmene webu zo strany laboratórií Synlab
 • Ukladanie príloh na disk
 • Číselník PSČ
 • Validácia - rada pre podaný liek odstránená
 • Prehľad chýb pre uzatvorenie mesačných dávok
 • Zrušená validáciu eZdravia vyšetrenia pre ZP
 • Synlab žiadanka pre laboratórne vyšetrenie
 • Dĺžka názvu PZS pre žiadanku na MR
 • Rešpektovanie nastavení pre tlač Skrátené vyšetrenie do karty
 • Prekrývane riadkov pri tlaci výmenného lístka ak je použity vǎčší font
 • Integrácia s VRP si poradí s väčším počtom výkonov

Nová verzia 3.18.7 - 03.05.2021

Pridané:

 • Štatistické prehľady ambulancie čítaj viac
 • Ikonka komunikačných kanálov v hlavičke pacienta čítaj viac
 • Pri uzatváraní dávok upozorňovať na aktuálne číslo faktúry
 • Skratka Esc pre navigáciu v Čakárni
 • V požiadavkách pacientov možnosť nastaviť si zobrazovanie požiadaviek cez “Zapamätať aktuálne triedenie” čítaj viac
 • Zjednodušenie zlúčenia duplicitných pacienov čítaj viac
 • Zobrazenie hlášky, že pri predpise opiátu je nutné vytlačiť recept
 • Zobrazenie kontaktných informácií o pacientovi bez karty v kalendári
 • Použitie SumatraPDF na priamu tlač PDF bez potreby potvrdzovania tlače
 • Pre odbornosť gynekológia Čip tehotenského sona
 • Možnosť vidieť detaily konkrétneho dekurzu priamo v ambulantnej knihe čítaj viac
 • Označenie celého riadku v dekurze štvorklikom
 • Ikony označujúce stav predpisu čítaj viac
 • Zobrazenie ikon stavu predpisu pri móde pohľadu 1
 • Možnosť filtrovať Požiadavky pacientov podľa lekára
 • Zlepšená indikácia kontrol a odosielajúceho lekára
 • V zozname PN sa ukážu aj trvajúce PN bez zadanej diagnózy (po importe)

Opravené:

 • Oprava označenia chronických predpisov
 • online objednanie v kalendari v Cure sa neprejavi na napislekarovi.sk
 • Záloha do koreňa USB disku nespôsobuje problémy. V prípade problémov s právami je užívateľ informovaný.
 • Vytvorenie excel súbor v ambulantnej knihe
 • Čip kolonoskopie rešpektuje dátum zadaný v sekcii
 • Úpravy čipu biometrie
 • Zobrazenie možnosti Aktualizuj zoznam v Požiadavkách pacientov
 • Zobrazovanie jednotky pri laboratórnych výsledoch
 • Možnosť nastaviť časové rozpätie pre zobrazenie Ambulantnej knihy
 • Zobrazovanie indikácie opiátov
 • Predpis historických liekov cez Zoznam predpísaných liekov (Ctrl + L) čítaj viac
 • Čip tehotenstvo
 • Zobrazovanie dlhých mien pacienta v kalendári
 • Možnosť nastaviť zmenu veľkosti písma v histórii cez nastavenia programu
 • Možnosť dopísať / upraviť záznam objednania pacienta v kalendári
 • Automatická tlač dekurzov
 • Ak je subjekt platcom DPH, generovanie faktúr s náležitosťami podľa zákona
 • Zmena predvolených nastavení
 • Tlač faktúr z Knihy faktúr
 • Zobrazovanie objednaní pacienta v Sumáre zdravotného stavu
 • Zachovanie pozície pri vkladaní vzoru do dekurzu
 • Tvorba ÚPSVaR dávky
 • Spomalenie tvorby kapitačnej dávky
 • Ukladanie duplikátu faktúry
 • Abi Boso nenapopuluje data pacienta po otvorení
 • Správne nastavenie konca karantény v Čipe karantény
 • Potvrdenie licencie pre vytvorenie špecializacie v demo identite
 • Ukladanie dávky
 • Filtrovanie sekcií z aktuálneho dekurzu pri zhromažďovaní historických sekcií
 • Zobrazovanie termínov objednania
 • Zrušenie trvalej diagnózy
 • Zobrazenie sumárneho riadku v štatistických výkazoch
 • Tvorba štatistík cez Sumárne prehľady ambulancie
 • Ukladanie zmien v napislekarovi.sk
 • Hlásenie chyby použitie výkonu 1b v ten istý deň viackrát v Protokole chýb pri vytváraní uzávierky
 • Výpočet dátumu biometrického chipu
 • Porovnanie kapitácií so ZP čítaj viac

Nová verzia 3.17.1 - 25.03.2021

Pridané:

 • Možnosť poslať len predpis liekov / pomôcok, pričom dekurz ostane neuzavretý čítaj viac
 • Doplnené tlačidlo Aktualizuj komunikačné kanály pacienta do Požiadaviek pacienta čítaj viac
 • Uloženie prílohy z Požiadaviek pacientov priamo do karty pacienta čítaj viac
 • Pre prehľadnosť kapitácií pacienta - čip kapitácie čítaj viac
 • Zobrazenie prehľadu liekov po použití klávesovej skratky Ctrl+L čítaj viac
 • Ikony označujúce stav predpisu čítaj viac
 • Zrušenie predpisu repetatur čítaj viac
 • Lieky hradené nad rámec kategorizácie
 • Vylepšenia pre konverziu dát z IS ADAM
 • Tlačivo o prekonaní Covid-19
 • Možnosť importovať pacientov aj s objednaním vo formáte CSV
 • Do informovaného súhlasu doplnené - podpis pacienta alebo zákonného zástupcu
 • Možnosť Uložiť vzor
 • Oznam v Dôležitých správach o synchronizácii vzorov
 • Do číselníka liekov doplnené vakcíny pre Covid-19
 • Automatická oprava chyby, ak je rodné číslo pacienta zadané s medzerou
 • Žiadanka na laboratórne vyšetrenie pre Onkologický ústav sv. Alžbety v Bratislave
 • Upozornenie pri pokuse vymazať odoslaný liek/pomôcku, že predpis je nutné stornovať, nie mazať
 • Vylepšená kontrola dávok pre sestru
 • Export očkovaní pre Moje eZdravie

Opravené:

 • Zobrazovanie historicky použitých lekárov v sekcii Dôvod vyšetrenia (od.)
 • Zobrazovanie výsledkov číselníka liekov
 • Automatické otvorenie pacienta z Požiadaviek pacientov
 • Nastavenie plne hradí pacient pri použití historických liekov
 • Usporiadanie Požiadaviek pacientov
 • Uzatváranie dekurzov klávesom F6
 • Sťahovanie vzorov
 • Pri vytvorení nového dekurzu z Požiadavky pacienta je vložený iba email pacienta
 • Ukladanie emailových adries
 • Zrýchlené synchronizovanie vzorov
 • Nastavenie čísla faktúry
 • Tvorba a tlač faktúr
 • Zobrazovanie Prehľadu pacienta
 • Pri vytvárani novej faktúry možnosť pridať číslo pomocou klávesu F2
 • Definícia mena v Zozname lekárov
 • Vyhodnocovanie podmienok nastavených vo vzoroch po vložení vzoru do dekurzu
 • Ukladanie príloh na disk počítača
 • Vplyv klávesových skratiek na vložené úpravy v kalendári
 • Nesprávny dátum konca karantény v čipe
 • Čip očkovania pre Covid-19

Nová verzia 3.16.4 - 23.02.2021

Pridané:

 • Štatistické výkazy pre NCZI 2020 čítaj viac
 • Pridaná možnosť načítať viac vyšetrení v Zozname vyšetrení pacienta
 • Zobrazenie Zoznamu vyšetrení, ktoré neboli odoslané do ezdravia
 • Do číselníkov pridaná sekcia typ očkovania
 • Možnosť pre špecialistov Použi výmenný lístok, ktorá napopuluje do dekurzu informácie z výmenného lístka
 • Podpora pre iné číslo bankového účtu, osobitne pre každú ZP
 • Pri viacerných identitách identifikácia konkrétnej pri pridaní pacienta do Čakárne
 • Sťahovanie laboratórnych výsledkov pre labák Senica, Skalica
 • Dotlač do karty pre viacerých lekárov ktorý pracujú v jednej ambulancii
 • Možnosť kapitácie pacientov viacerými lekármi pod jednu identitu
 • Tlač hlavičky pri každej identite lekára v rovnakom pacientovi
 • Validácia, či má pacient v Údajoch zadanú emailovú adresu pri posielani emailov cez sekciu komunikácia
 • Pre prehľadnosť kapitácií pacienta - čip kapitácie čítaj viac
 • Možnosť tlače celej dg v Skrátenom vyšetrení do karty

Opravené:

 • tabuľka všeobecne (napr. amb. kniha), ktorá umožnuje na stĺpcoch rýchly filter od teraz vyžaduje stlačenie ENTER, aby sa dáta vyfiltrovali
 • Stornovanie uzavretého dekurzu
 • Indikácia opiátov podľa NCZI
 • Vytváranie kópií nových dekurzov
 • Zobrazovanie ZP pacientov v Čakárni
 • Kapitácie pacientov po zmene ZP
 • Šťahovanie laboratórnych výsledkov pre AlphaLab, zmena formátu na strane Alphalab
 • Chyba pri tlači VL s odporúčaním
 • Vylwpšený import z programu dr. Rex
 • Filter historických záznamov pri laboratórnych výsledkoch
 • Zobrazenie sekcie výkon po vložení
 • Vytváranie aditívnej dávky
 • Vymazanie pacienta
 • Zobrazenie detailov o objednanom pacientovi v Kalendári pri postavení sa nad ikonku pacienta
 • Zlý odberateľ na faktúrach
 • Akcia vytvor nový dekurz - nahrávka ako príloha
 • Zobrazenie prehľadu liekov po použití klávesovej skratky Ctrl+L

Nová verzia 3.15.2 - 21.01.2021

Pridané:

 • Návod pre lekárov k manažovaniu ich webu napislekarovi.sk/lekar
 • Validácia pre špecializáciu 105
 • Potreba overenia identity cez napislekarovi.sk pre COVID formuláre
 • Možnosť opravy informácie o pacientovi pre všetkých užívateľov Cura
 • Možnosť opravy informácií o pacientovi (kapitácia, sumár zdravotného stavu čítaj viac
 • Možnosť zmeny ZP viacerým pacientom naraz čítaj viac
 • Možnosť výberu ako sa má správať vyhľadávanie v sekcii dg. a vv. čítaj viac
 • Nový čip OČ-COV pre Covid očkovanie
 • Vylepšenie zmeny kapitácie
 • IPP k výkonu 60 pre Union
 • Klávesová skratky ALT+S pre zjednodušenie predpisovania liekov a pomôcok
 • Možnosť vytvoriť nový dekurz s nahrávkou ako prílohou čítaj viac
 • Čip kapitácie čítaj viac
 • Možnosť zdieľať pozíciu dotlače pre dvoch VLD lekárov s jedným kmeňom pacientov
 • Doplnenie číselníka výkonov o 159a/z/x+FOB
 • Zmena ZP sa reflektuje u všetkých dekurzov vytvorených v daný deň
 • Zobrazovanie potravín ako kategorizované
 • Vylepšenie šablón, kedy riadok podmienky sa nevytlačí

Opravené:

 • Číselník diagnóz
 • Fungovanie klávesu F2
 • Možnosť výberu podmienky (cena, abecedne) pre vyhľadávanie liekov
 • Zobrazovanie validácie v prehľade dávky
 • Import laboratórnych výsledkov, ak pacient neexistuje v databáze
 • Presmerovanie pacienta po vyplnení Covid formulára na napislekarovi.sk
 • Číslovanie faktúr
 • Možnosť reagovať na požiadavku pacienta cez napislekarovi.sk bez vytvorenia dekurzu
 • Nefunkčná kapitácia
 • Sťahovanie laboratórnych výsledkov
 • Strata možnosti Prichádzajúce volania (VIPTel) z ponuky @akcia
 • Reklamné maily z napislekarovi.sk
 • Posunu hlavičky pri dotlači skrátneného vyšetrenia do karty
 • Možnosť priamej tlače
 • Zobrazovanie ZP pacientov v Čakárni

Nová verzia 3.14.8 - 29.12.2020

Pridané:

 • Čipy pre gynekológiu čítaj viac
 • Možnosť vytvoriť nový dekurz s VIPTel nahrávkou ako prílohou čítaj viac
 • Dotazník spokojnosti pacientov na web stránke napislekarovi.sk
 • Vizuálne označenie overeného pacienta v Požiadavkách z napislekarovi.sk
 • Automatická zmena IP pre VPN
 • Možnosť zapísať vd. a vv. číselnou formou/kódom
 • Možnosť používať objednávanie a zaznamenávanie objednaní do kalendára cez napislekarovi.sk i pre lekárov, ktorí nepoužívajú Curo
 • Čip kapitácie čítaj viac
 • Formulár pre objednanie sa k lekárom cez napislekarovi.sk
 • Identifikácia Zoznamu vyšetrení pacientovým priezviskom
 • Aktualizácia ambulantnej knihy s prihliadnutím na aktuálny dotaz a nastavené filtre
 • Odhlásenie lekára z napislekarovi.sk/lekar automaticky presmeruje lekára na domovskú stránku napislekarovi.sk
 • Možnosť zmazať voľné miesta v napislekarovi.sk/lekár
 • Automatická odpoveď pacientovi o akceptácii/zamietnutí jeho rezervácie termínu cez napislekarovi.sk
 • Pri zmene ZP sa zmena automaticky prejaví vo všetkých otvorených dekurzoch vytvorených v daný deň
 • Zmena RČ/IČP sa zaplikuje aj na otvorené dekurzy
 • Pre VšZP pri odporúčajúcom lekárovi doplnené vyhľadávanie pre kód PZS
 • Indikácia typu lieku pri vyhľadávaní liekov
 • Manažment napislekarovi.sk/lekar priamo lekárom

Opravené:

 • Zobrazovanie pacienta, ktorý nemá žiaden dekurz, medzi kapitovanými
 • Zobrazovanie jazyka, v ktorom pacient komunikuje, vo výsledkoch vyhľadávania pacientov
 • Konverzia laboratórnych výsledkov do textu
 • Kopírovanie a vkladanie textu do dekurzu
 • Tlač skráteného vyšetrenia do karty
 • Cenník pre SP
 • Funkcia klávesu F2 pri vyhľadávaní možností (liek, mesto, PSČ)
 • Covid čip
 • Zobrazenie nesprávnej identity pri prepínaní sa medzi lekármi na napislekarovi.sk/lekar
 • Opakované zasielanie formulárov cez napislekarovi.sk
 • Generovanie dispenzárnej dávky
 • Indikácia kapitácie
 • Chyba pri zmene identity
 • Funkcia dvojkliku pre otvorenie dispenzárnej starostivosti pri tvorbe dávky
 • Možnosť zadať dátum pri sekcii Dôvod vyšetrenia (od.) - na základe odoslanie lekárom
 • Predpis lieku cez ATC
 • Tlač Medirex žiadanky
 • Vylepšené vyhľadávanie konkrétneho lieku (hydrocotison)

Nová verzia 3.13.5 - 27.11.2020

Pridané:

 • Vylepšená spolupráca so zariadeniami Seiva, BTL CardioPoint, Boso ABI aj holter, EKG X2000-USB
 • Pridaná podpora Blue Cherry Healthmanager, ktorý komunikuje so zariadeniami dostupnými od mr-diagnostic.cz
 • Grid vylepšenia pre Viptel
 • Povoliť cez napislekarovi.sk posielanie niektorých formulárov e-mailom aj v prípade, že užívateľ nie je prihlásený
 • COVID-19 PN
 • Zostava PN pacientov
 • V prehľade ambulancie pri zozname PN sa zobrazuje aj diganóza
 • Možnosť predpisu lieku z liekovej karty pacienta
 • Na web stránke https://napislekarovi.sk/lekar doplnený odkaz Nápoveda
 • Možnosť objednania sa pacienta cez web stránku napislekarovi.sk
 • Na web stránke napislekarovi.sk nový formulár Žiadosť o výsledky
 • Tlač TPDN s pozadím
 • Nezobrazovanie víkdendov v kalendári na web stránke napislekarovi.sk
 • Karanténa čip
 • Možnosť doplniť ďalšie číslo účtu a banku pre ZP
 • Dáta zo sekcie sa vo vzore zobrazia s dátumom
 • Vylepšené prehrávanie audio záznamu
 • Výkazníctvo pre ADOS
 • V Požiadavkách pacientov možnosť potvrdiť alebo zamietnuť objednanie sa pacienta cez napislekarovi.sk
 • Validácia pre ADOS
 • Možnosť administrácie web stránky https://napislekarovi.sk/lekar samotným lekárom
 • Aktualizácia rezervácií z napislekarovi.sk do kalendára ambulancie
 • E-mailová odpoveď na prijatie / odmietnutie rezervácie z napislekarovi.sk
 • Farebné odlíšenie ZP vo vyhľadávaní

Opravené:

 • Opravené mrznutie pri výbere dávkovania
 • Vylepšené vyhľadávanie a triedenie pacientov
 • Možnosť vystavenia faktúry s desatinným číslom
 • Hlásenie chyby pri VV=1 v kombinácií s výkonmi pre Sociálnu poisťovňu
 • Predvolený mód pohľadu pre historické dekurzy
 • Nastavenie vykazovania typu starostlivosti
 • Funkcia importu pomocou klávesovej skratky ctrl+shift+s
 • Funkcia pravého kliku na záhlaví historickeho záznamu
 • Umiestnenie čipov
 • Funkcia pravého kliku na čipoch
 • Nastavenie formátu pre sťahovanie výsledkov na cytopathos
 • Výmaz časti textu
 • Používanie diagnóz s extra znakom * alebo †
 • Zobrazovanie ZP pacientov v čakárni
 • Odstránenie ZP z vyhľadávania pacienta v extra informáciách pacienta
 • Kombinácia špecializáciíi

Nová verzia 3.12.9 - 06.11.2020

Pridané:

 • Pridaná možnosť výberu viacerých liekov pre Storno receptu
 • CuroUI dokáže automaticky vytvárať bezpečné VPN pripojenia, ak je k tomu CuroMD server nakonfigurovaný. Pripojenia je možné spravovať cez napislekarovi.sk/lekar.
 • Zrýchlenie vytvorenia pacienta z objednania bez pacienta
 • Prednastavený mód 1 pri prehľade dekurzu
 • Reštrikcia prístupu k určitým tlačiam
 • Zafixovanie nastavení hodnoty premmených v cenníku
 • Reflektovanie zmien bežného výkazníctva v Ambulantnej knihe
 • Pri predpise liekov automaticky doplnený obsah balenia
 • Premenná CURO_DISABLE_MD_START umožňuje na úrovni systému vypnúť spúšťanie CuroMD pri štarte CuroUI
 • Doplnenie pečiatky do Príkazu na prepravu so zdravotných dôvodov a do TDPN tlačiva
 • Indikácia diagnózy čítaj viac
 • Doplnené údaje pre možnosti filtrovania do Ambulantnej knihy čítaj viac
 • Nastavenie frekvencie vykazovania lipidémie a hypertenzie raz za 24m pre VšZP a Dôveru
 • Možnosť nastavenia zobrazenia vzoru konkrétnym užívateľom a identitám čítaj viac
 • Doplnená možnosť Hromadnej úpravy vyšetrení(doplnenie/výmaz výkonov) v Ambulantnej knihe čítaj viac
 • Dvojklikom na konkrétny riadok v Ambulantnej knihe sa otvorí hitorický dekurz konkrétneho pacienta
 • Automatická aktualizácia zmien v Ambulantnej knihe
 • Kontrola VV=1 v kombinácii s inými výkonmi - vynechanie výkonov soc poisťovne
 • Označenie Zoznamu vyšetrení menom pacienta
 • Možnosť zmeny čísla bankového účtu (IBAN) lekára na úrovni ZP
 • Pridaná možnosť tlačit TDPN s pozadím a pečiatkou
 • Pridaná možnosť tlačit príkaz na prepravu s pozadím a pečiatkou čítaj viac

Opravené:

 • Zlepšenie rýchlosti pri výbere historických liekov
 • Vkladanie naimportovaného lekára do sekcie od.
 • Zmena IČP
 • Funkčnosť klávesu F2 v demografických údajoch pacienta
 • Označenie liekových kariet menom pacienta
 • Výpočet veku pacientov
 • Filtrovanie v liekovej karte podľa dátumu
 • Zobrazovanie upozornení na zápis travalej diagnózy pri hypertenzii a lipidémii
 • Nastavenie fontu písma v Nastaveniach tlače pre Sprievodný list na USG
 • Editácia vzorov
 • Ikona akcie súboru pre JPG formát
 • Možnosť pracovať s pacientom po odchode do Čakárne, ak je dekurz otvorený s dnešným dátumom
 • Dotlač skrátneného vyšetrenia do karty - umožnené špecifikovať pozíciu tlače pri použití od - do
 • Duplicitná indikácia chyby v Prehľade chýb pri Uzatvárení mesačných dávok

Nová verzia 3.11.7 - 02.10.2020

Pridané:

 • Možnosť výberu a tlače vybraných kalendárov na jeden hárok
 • Doplnená možnosť pokročilého prehliadača na zobrazenie / prehratie príloh historického dekurzu
 • Doplnená možnosť v Tlač-Požiadavky pacientov o úpravu šírky tabuľky a detailu riadku aj so zapamätaním pri ďalšom otvorení tabuľky
 • Doplnený audio / video prehrávač pre prílohy v Požiadavkách pacientov
 • Opravené zapamätanie si tlačiarne pre tlač TDPN
 • Doplnená možnosť manuálne pridať lekára do Databázy lekárov čítaj viac
 • Pridaná možnosť vložiť sken pečiatky a podpisu čítaj viac
 • Pridaná možnosť vykazovať dávky pre lekára s viacerými špecializaciami (rôznymi typmi dávky)
 • Vylepšená tvorba PDF faktúr po uzávierke
 • Doplnená geriatria 060 ako nová špecializácia
 • Doplnené Tlačivo ADOS: Poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti
 • Vylepšená inicializácia číselníkov pri prvom štarte
 • Opravená validácia sociálnej dávky
 • Pri zmene konfigurácie doplnená správa s požiadavkou na používateľa na odhlásenie a opätovné prihlásenie sa do programu
 • Indikácia typu výkazníctva
 • Pridaná kontrola validácie VV=1 v kombinácii s inými výkonmi
 • Oprava a doplnenie možností pre tlač Skráteného vyšetrenia do karty čítaj viac
 • Pri otvorenom pacientovi je možné vyvolať predvyplnený formulár https://www.old.korona.gov.sk/covid-19-patient-form.php čítaj viac
 • Možnosť prepnúť pohľad na liekovú kartu - pôvodný HTML a tabuľka
 • Transformácia liekovej karty z formátu HTML na tabuľku
 • Vylepšený štart programu pri chýbajúcom pripojení na internet
 • Možnosť pozrieť si recepty, ako sú videné v lekárni čítaj viac
 • Možnosť predpísať liek stanovený špecialistom priamo z liekovej karty pacienta čítaj viac
 • Možnosť vložiť sken pečiatky a podpisu - RTG, USG. UPSVaR tlačivá
 • Predvolené nastavenie pri otvorení pacienta
 • Výpočet salda nezávisle od dekurzov
 • Možnosť použiť dblklik v Údajoch pacienta v časti Identifikátor pacienta, mesto a PSČ
 • Pridaná podpora pre EKG X2000

Opravené:

 • V poli email v nastaveniach opravné zadanie @
 • Opravená validácia dátumov platnosti v budúcnosti pre predpis pomôcok
 • Opravené nahratie pečiatky v Nastaveniach
 • Tlač nálezu so žiadankou pre Medirex
 • Opravená chyba pri prehrávaní rádia
 • Opravená zlá indikácia kapitácie
 • Kontrola zoznamu podaných liekov za daný deň
 • Hodnoty premmených v cenníku sa nenatiahli do nastavení
 • Opravená dispenzarizačná dávka
 • Opravená tvorba dispenzáru pre mesačnú uzávierku
 • Problém s dĺžkou znakov v diagnóze pri dispenzarizačnej dávke
 • Transformácia laboratórií
 • Pridaný Cytophatos do lab transfor funkcionality
 • Vymazávanie prázdnych dekurzov
 • Vzory pre Medirex žiadanku
 • Zmena statusu pacienta v čakárni na vybavený po uzavretí dekurzu cez CTRL+SHIFT+X
 • Nevykazovať do dávky výkony s cenou pre samoplatcu
 • Fungovanie backspace, ak sú riadky prázdne
 • Oprava chybnej tlače pre ÚPSVaRe

Zmenené:

 • Tlač vymenného lístka
 • Vkladanie výsledkov pomocou F9 do dekurzu - preskočí hodnotu