Blog

Nová verzia 3.2.0 - 25.04.2020

Pridané:

 • Opätovné vytvorenie už uzatvorenej uzávierky.
 • Repetetur zaradený do prehľadu pacienta Alt+S.
 • Možnosť pridať vlastnú sadu výstupov do adresára user-plugins/reports.
 • Medirex - upozornenie Nevyplnili ste čiarové kódy pre odobraný materiál, naozaj chcete pokračovať?
 • Medirex - upozornenie Nevytlačili ste žiadanku, naozaj chcete pokračovať?
 • Možnosť nevystaviť faktúru pre Sociálnu poisťovňu.
 • Výpočet repetetur pre pomôcky.
 • Kontrola výkonov v dávke.

Opravené:

 • Nastavenie nepridávať pacienta do čakárne po otvorení.
 • Požiadavky z eČasenky.
 • Zobrazenie dátumu v ambulantnej knihe.

Zmenené:

 • Manuálne napísané číslo faktúry upraví rad faktúr.
 • Dávka pre Sociálnu posťovňu - výkon 74.BODN.
 • Dávka pre Sociálnu posťovňu - výkon 71OCR.
 • Výber položky z ponuky číselníka pomocou ✔.

Nová verzia 3.0.0 - 28.03.2020

Pridané:

 • Zautomatizovaný repetetur, automatický výpočet.
 • Kontrola výkonov pri uzatváraní dekurzu.
 • Kniha faktúr - možnosť vytvorenia ťarchopisu.
 • Stĺpec PZS (posledné trojčíslie) v ambulantnej knihe.
 • Recept - informácia o počte dávok v balení na základe dávkovania a obsahu balenia.
 • Vylepšené filtrovanie v histórii pomocou Ctrl+Shift+F.
 • Prehľad PN v prehľade pacienta Alt+S.
 • Pole s modrým trojuholníkom aktivujete dvojitým kliknutím v poli.
 • Tlač faktúry pri jej vytváraní/editácii.
 • Prepojenie ambulantného systému Curo s komunikačným portálom napislekarovi.sk.
 • Nastavenia - Limitácie výkonov pre jednolivé ZP.
 • Zmena kapitácií pomocou importu zo súboru.
 • Pridané parametre pre Ačkové lieky z číselnika VšZP.
 • Sekcia podaný liek automaticky aktualizovaná hodnotami z číselnika pri vložení zo vzoru.
 • Možnosť vložiť premennú do premennej vo vzoroch.
 • Elektronické žiadanky pre Medirex.
 • Validácia pre výkon 74.BODN.
 • Databanka textov pre každe pole v sekcii, Ctrl+Alt+C a Ctrl+Alt+V.

Opravené:

 • Tlač zostavy Návrh na kúpeľnú starostlivosť (tlačia sa všetky 4 strany).
 • Sekcia PN - strata dátumu použitím klávesu ESC pre zrušenie okna počas výberu dátumu z kalendára.
 • Strata kurzora pri zápise vyšetrenia.
 • Nezobrazuje sa pop-up okno pre výber ďalšieho čísla faktúry.
 • Samostatná dávka pre výkony končiace R (pokiaľ má lekár zmluvu s MVSR).
 • Hlásenie chyby dátumu v sekcii “od.” pri uzatváraní mesiaca.
 • Skrývanie vzoru funguje všade.
 • Idenfikácia EU pacienta, aj keď má viac pomĺčok v kóde.
 • Importovanie labákov opravené pre špeciálne prípady.
 • Chyba pri výbere dátumu.

Zmenené:

 • Do NCZI sa neposielajú sekcie komunikácia a správa.
 • Generovanie čísiel faktúr do poradia.
 • Označenie vygenerovaných dávok na disku.
 • Vylepšené vyhľadávanie pacienta podľa tel. čísla alebo emailu.
 • Recept - vylepšené zadávanie REPETETUR v poli dávkovanie.
 • Pri výbere dátumu a kliknutí na rok sa zobrazí zoznam rokov zoradený od najnovšieho k najstaršiemu.

Nová verzia 2.10.0 - 28.02.2020

Pridané:

 • Ročné výkazy pre NCZI.
 • Akcia “Predpíš historické lieky” pridaná do skupiny Lieky (Klávesové skratky mapujúce akcie).
 • Stlačením klávesu F8 otvoríte kalendár. Opätovným stalčením klávesu F8 sa vrátite do pôvodného okna.
 • Sekcia Magistraliter r-ml pridaná do skratiek (Klávesové skratky mapujúce akcie).
 • Cez tray ikonku CuroUI je možné uložiť veľkosť a pozíciu okna, ktorá sa nastaví pri ďalšom štarte aplikácie.
 • Extra informácie (vek pacienta - roky, mesiace, týždne, dni) pre pediatrov v chipe “Rok narodenia a vek pacienta”.
 • Nastavenia - Kam ísť po uzatvorení dekurzu - možnosť “Bez zmeny”.
 • Kniha faktúr - stĺpec spolu (konečná cena).
 • Kniha faktúr - možnosť zmazať faktúru.
 • Kniha faktúr - možnosť vytvoriť novú faktúru priamo z knihy faktúr kliknutím na “Vytvor novú faktúru”.
 • Kniha faktúr - možnosť vytvoriť dobropis kliknutím na “vytvor dobropis (ZP zaplatí menej)”.
 • Kniha faktúr - kliknutím na faktúru otvoríte prehľad faktúry spolu s akciami, ktoré môžete urobiť s danou faktúrou.
 • Vylepšienia pri kopírovani pozadia, Skopíruj jen do vybraného týžďňa a Skopíruj do všetkých týždňov po vybraný týždeň(vrátane)
 • Filtrovanie histórie - maska sekcií

Opravené:

 • Nastavenia - v poli s už zvolenou skupinou sa po stlačení klávesu F2 zobrazia všetky možnosti.
 • Pri výbere sekcie z klávesových skratiek Ctrl+1 až 9 je sekcia vložená za sekciu, v ktorej sa nachádzate.
 • Odstránené pridávanie prázdnej sekcie vd. pri výbere historického receptu cez klávesovú skratku Ctrl+1 až 9.
 • Odstránené pridávanie prázdneho riadku pri výbere sekcie vv. cez klávesovú skratku Ctrl+1 až 9.
 • Nenačítanie ambulantnej knihy pri veľkom počte pacientov.
 • Vymazanie celej sekcie namiesto zvolenej časti sekcie.
 • Úmrtný list.
 • Nastavený počet výkonov pri vkladaní TDPN z chipu PN.
 • Kniha faktúr - filtrovanie.
 • Tvorba sumárnych prehľadov ambulancie.
 • Kniha faktúr - tlač aktuálne upravovanej faktúry.

Zmenené:

 • Upravené chronické dávkovanie.
 • Premenovanie “Bezpečný mód” na “Mód súkromia”.
 • Prihlasovanie v CuroUI si pamätá posledný použitý server podľa mena a aktualizuje IP adresu, ak sa zmenila napr. pri prechode na inú Wifi sieť.
 • Grafická úprava lab. výsledkov v Prehľade pacienta - História laboratórnych výsledkov.
 • Knihu faktúr môže vidieť len admin.

Nová verzia 2.4.0 - 29.01.2020

Pridané:

 • Ikonky odporúčajúci lekár, duplikovanie receptu, viackrát predpísaný liek, počet balení pri výbere lieku zo zoznamu historicky predpísaných liekov.
 • Tlač na hlavičkový papier - možnosť posunu tlače pri tlačení na hlavičkový papier.
 • Kalendár - stanovená hranica minimálnej výšky bunky/riadku.
 • Ikona Vyprázdniť čakáreň (odpadkový kôš) v časti Čakáreň - zmazanie zoznamu pacientov.
 • Ikona Amb. kniha v časti Čakáreň - zobrazenie ambulantnej knihy za posledné 3 mesiace.
 • Možnosť zadefinovať vlastnú sadu výkonov s finančnou hodnotou.
 • Možnosti pre kalendár v čakárni - kliknutím pravým tlačidlom myši na záznam v kalendári sa zobrazia možnosti akcií (pridaj do čakárne, otvor pacienta, informácie …).
 • Možnosť tlačiť rodné čísla pacientov bezpečne (len prvých 6 čísel) v zostave Objednávky na deň.
 • Poukaz na okuliare/optickú pomôcku.
 • Čakáreň - ikona “Ďalší pacient” - kliknutím na ikonu otvoríte nasledujúceho pacienta.
 • Čakáreň - ikona “Bezpečný mód” - kliknutím na ikonu schováte celý obsah Čakárne. Opätovným kliknutím na ikonu zobrazíte obsah Čakárne.
 • Hromadná zmena identity pod ktorou sú pacienti kapitovaní.
 • Vylepšenie nastavení pri prehľadoch/tlači ambulancie.
 • Skopírovanie dekurzu do budúcich dátumov. Kliknutím pravým tlačidlom myši na historický dekurz otvoríte možnosti. Zvolíte “Skopírovať do dátumov”, vyberiete, do ktorých dátumov sa má dekurz skopírovať, potvrdíte.
 • Poradie histórie - možnosť zoradiť záznamy v histórii - ikona so šípkou hore/dole - najnovší záznam bude prvý, resp. posledný. Alebo cez Hlavné menu - Poradie histórie.
 • @tlac - Tlač harmonogramu na týždeň.
 • Kalendár - objednanie - možnosť vybrať si zobrazenie a štýl (farbu pozadia) objednania v kalendári.
 • Možnosť zmeniť názov/text objednania alebo udalosti v kalendári. Po kliknutí do názvu/textu v termíne objednania je možné jeho editovanie.

Opravené:

 • Ukladanie prázdneho dekurzu.
 • Možnosť prezerať a tlačiť PDF súbory zo Synlab.
 • Zasielanie kódu lieku na dovoz.
 • Predpis lieku pre cudzinca mimo EU - erecept.
 • Pri výbere dátumu sa zobrazuje ikona DNES.

Zmenené:

 • Vzhľad ikony pre menu s akciami z tlačiarne na tri zvislé bodky.
 • Zjednodušenie inštalácie systému Curo.
 • Vylepšené editovanie pozadia v kalendári - text ‘Editovací mód’ sa dynamicky mení na ‘Úpravy období v pozadí’ a ‘Koniec úprav období’.
 • Uvedená adresa na druhej strane receptu pri zastupujúcom lekárovi.

Nová verzia 2.0.0 - 30.11.2019

Pridané:

 • Otvorenie liekovej karty v osobitnom okne.
 • Zlepšenie synchronizácie vzorov.
 • Rýchlejšie aktualizovanie číselníkov pri štarte systému.
 • Možnosť zadať sekciu “Zľava” a sekciu “Príjmový doklad” v type dokumentu “Účtovný doklad”.
 • Na úrovni identity možnosť vylúčiť spoluprácu so ZP a dekurz vytvárať ako na samoplatcu.
 • Zobrazovanie klávesových skratiek v hlavnom mnenu.
 • Dočasne pridané vyhľadávanie cez @akcia Ctrl+Shift+A.
 • Rozdelenie položiek do @tlac a @akcia + zoradenie podľa priority.
 • Nastavenia - možnosť zmeny zobrazenia mena pacienta v čakárni.
 • Nastavenia - možnosť použiť kompaktný mód pre sekcie. https://curois.freshdesk.com/a/solutions/articles/33000247020
 • Nástroj pre výber dátumu a času.
 • Nápoveda “Ctrl+F1:základný dekurz, F2:sekcie, F4:vzor, Alt+S:Prehľad pacienta, Shift+F10:funkcie editora” v prázdnom riadku dekurzu (po otvorení pacienta).
 • Recept - výpočet odporúčania “platné do” - Ak je zadaný odporúčajúci lekár + dátum odporúčania, do poľa “platné do” stačí napísať +6m a systém automatický vypočíta platnosť odporúčania.
 • Žiadanka pre klinickú biochémiu.
 • Možnosť tlačiť objednania z konkrétneho dňa na jednu stranu.

Opravené:

 • Správne nastavenie kurzoru do editora dekurzu.
 • Integrácia s externými telefónnymi systémami (napr. Skype).
 • Zobrazenie celého textu chybovej hlášky.
 • Mazanie sekcie.
 • Neodkladná starostlivosť v predpise liekov.
 • Chybné načítanie lieku pri predpisovaní receptu.
 • Uzatvorenie ponuky hlavného menu.

Zmenené:

 • Zobrazenie sviatkov a dní pracovného pokoja pre rok 2020.
 • Zobrazenie titulu pacienta pri tlači nálezu.

Nová verzia 1.19.20 - 31.09.2019

Pridané:

 • Porovnanie, resp. kontrola kapitácie/zmeny poisťovne so zoznamami poisťovní.
 • Klikateľné tlačidlá na spodnej lište v časti “História & vyšetrenie”, “Vyšetrenie”, “História”.
 • Pridanie overenia kontroly s výkonom 62.
 • Konverzia laboratórnych výsledkov pre AlphaLAB.
 • Kopírovanie názvu dekurzu pri možnosti “Vložiť dekurz” z histórie do nového vyšetrenia/dekurzu.
 • Pridaná nápoveda v zostave “Lab. výsledky” vo vytvorených Sumárnych prehľadoch ambulancie.
 • Import pacientov z externých zdrojov.
 • Vopred nastavené “Klávesové skratky mapujúce sekcie” Ctrl+1-9. Používateľ si ich môže zmeniť.
 • Chip “Balík” - informácie o zostatku.
 • Možnosť vytvoriť nový dekurz priamo zo Sumárnych prehľadov ambulancie - zostava Lab. výsledky do predvoleného pohľadu “História & vyšetrenie”.

Opravené:

 • Aktualizovanie chipu “Biometria”.
 • Vyhodnotenie chipu “LIPID”.
 • Správa “Blíži sa vypršanie platnosti odporúčania” sa zobrazuje už len na úrovni pacienta.
 • Kalendár - zmena typu zobrazenia mesiaca, týždeň, deň.
 • Vkladanie vzoru do textu vymaže pôvodny text.
 • Chyba pri výpočte sumára.
 • Chyba pri tlači “Skrátené vyšetrenie do karty”.
 • Tlač zostavy “Zoznam pacientov” .
 • Zlý dátum narodenia pri vytvorení pacienta, ktorý sa narodil pred 01.01.1954.
 • Prepínanie medzi pohľadmi zobrazenia “História & vyšetrenie”, “História” a pohľadom zobrazenia “Vyšetrenie” keď je nastavený predvolený pohľad pri otvorení pacienta “História & vyšetrenie”.
 • Otvorenie nesprávneho pacienta.
 • Uzavrieť dekurz (bez eVyšetrenie) - ikona kladky.
 • Poradové číslo faktúry - link medzi účtovným dokladom a uzávierkou.
 • Dlhé spúšťanie systému Curo.
 • Neočakávané uzavretie dekurzu.
 • Neúspešné vymazanie sekcie ak sa kurzor nachádza v poli, ktoré obsahuje číselník.

Zmenené:

 • Možná gravidita - žlté pozadie chipu Tehotenstvo.
 • Vyhľadávanie vo vzore.

Nová verzia 1.19.12 - 31.08.2019

Pridané:

 • Import laboratórnych výsledkov Schneider.
 • Zostava “Uzatvorenie mesiaca” je viditeľná len pre admina.
 • Prístup k cenníku priamo z dávky.
 • Rozšírená sekcia Gynekologická anamnéza.
 • Recept - možnosť špecifikovat “produkt na výnimku”.
 • Opakovaný recept pre pomocku.
 • Tlačová zostava Sprievodný list k RTG vyšetreniu: možnosť pridať informovaný súhlas.
 • Možnosť tlačiť viac žiadaniek MR, RTG, USG z jedného dekurz.
 • Zobrazenie informácií ohľadom balíka v kalendári.
 • Chipy pre gynekológiu.

Opravené:

 • Vyhľadávanie mena, resp. priezviska, ktoré má iba 3 znaky.
 • Tvorba dávky s RČ, ktoré má na konci medzeru.
 • Prvá strana prázdna pri tlači receptu s opiátom.
 • Sekcia bod - nesprávne interpretuje diagnózu.
 • Import laboratórnych výsledkov Cytopathos.
 • Preskakovanie kurzoru v časti Vyšetrenie.
 • Klávesová skratka Ctrl+šípka doprava: kurzor preskočí na koniec celého dekurzu, nezostane v sekcii.
 • Automatická zmena chipov: PP, HYPER, LIPID.
 • Riadok navyše pri vkladaní laboratórnych výsledkov ako text cez F9.
 • Riadok navyše pri tlači nálezu so sekciou RA.
 • Klávesnica nereaguje pri konfirmačných oknách.
 • Tlačová zostava Dohoda o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.
 • Tlačová zostava Odstúpenie od dohody a žiadosť o kartu.

Zmenené:

 • Hláška pri uzatváraní dekurzu cez Uzavrieť dekurz (bez eVyšetrenie) Ctrl+Shift+X/Ctrl+Shift+F6.
 • Zmeny v chipoch pre VLD v závislosti od ZP + systém prepočítava polročný, resp. ročný interval.

Nová verzia 1.19.3 - 31.07.2019

Pridané:

 • Čakáreň: Zobrazenie atribútov pacienta pod jeho menom (kapitácia, predposledná nášteva, predpísané lieky, diagnóza).
 • AnyDesk (podpora cez vzdialenú plochu) súčasť Hlavného menu - ikona Podpora.
 • Podpora protokolu curo:
 • Vytvorenie faktúry/cenovej ponuky z dát dekurzu.
 • Vylepšené správanie klávesy Tab vo vyhľadávacom riadku.
 • Preskakovanie slov v sekcii pomocou klávesovej skratky Ctrl+šípka doprava/doľava.
 • Sekcia xbalik: Zrušenie zakúpeného balíka.
 • Kalendár: zobrazovanie informácií o balíku + počet objednaných, resp. plánovaných úkonov a počet vykonaných.
 • Aktualizácia informácií ohľadom balíka po editovaní stretnutí.
 • Zoznam/história EKG výsledkov v časti Prehľad dát pacienta Alt+S.
 • Kontrola dekurzu: Výkon 1 sa nemá v jeden deň kombinovať so žiadnym iným výkonom.
 • Kontrolná hláška pri uzatváraní dekurzu pre špecialistov pri výkone 62 + dôvod vyšetrenia: kontrola pacienta.
 • Podpora konverzie dát pre ousa.sk.
 • Modifikácia pre klávesové skratky mapujúce sekcie pomocou Shift (napr. ak je pre Ctrl+1 priradený recept, tak Ctrl+Shift+1 bude historický recept).

Opravené:

 • Systém si zapamätá posledné nastavenia tlače pri dvoch spustených CuroUI.
 • Pridávanie pacienta do čakárne po uzavretí/neuzavretí dekurzu.
 • Po uzavretí dekurzu je pacient označený ako vybavený.
 • Otvorenie historického záznamu aj keď ho nie je v histórii vidieť, po vybratí odkazu z chipu v časti Sumár zdravotného stavu.
 • Uzávierka - chýbná hodnota bodu pre Sociálnu poisťovňu.
 • Korektné zobrazovanie výsledkov z histológie v Mód1 - prehľad dekurzu.

Zmenené:

 • Samostatná položka v menu Uzavrieť dekurz (bez eVyšetrenie) Ctrl+Shift+X (predtým Ctrl+Alt+X).
 • Hláška “Chcete skutočne uzatvoriť dekurz aj keď externé systémy hlásia chyby?” sa zobrazuje už len pri Uzavrieť dekurz vynútene Alt+Shift+X.
 • Vylepšená tvorba PDF dokumentov.

Nová verzia 1.19.3 - 30.06.2019

Pridané:

 • Sumárne prehľady - možnosť vyhľadávania v zostavách pomocou poľa hľadať
 • Možnosť zobraziť neprečítané lab. výsledky za posledné 3 mesiace v časti Nástenka.
 • Vylepšená možnosť zobrazenia lab. výsledkov v Prehľade dát pacienta https://www.curo.sk/video/prehlad-dat-pacienta-zobrazenie
 • Podpora sťahovania/importovania výsledkov z laboratória ousa.sk
 • Možnosť vytvorenia ticketu (požiadavky/nahlásenia problému) cez ikonu “Požiadavka” v hlavom menu Curo UI
 • Možnosť vytvorenia manuálnej zálohy cez ikonu “Zálohovať” v hlavnom menu
 • Možnosť pribaliť zašifrované logy k požiadavke
 • Zobrazenie ponuky možností dvojitým kliknutím do vyhľadávacieho poľa alebo poľa, ktoré obsahuje ponuku možností
 • Prepracovaný zoznam vyšetrení z eZdravia
 • eČasenka umožnuje informovať pacienta, že nabudúce je potrebná jeho osobná návšteva lekára
 • Pridaná podpora pre zariadenie ekg, Seiva, BTL (zadaním “@zdroj” do hl. vyhľadávacieho poľa umožnuje vyhľadať externé zariadenia a spustiť získanie dát, musí byť otvorený pacient)
 • Každé 2 hodiny overovanie pacienta cez eLab
 • Názov PDF súborov vytvorených exportom z prehliadača výstupov (Uložiť ako PDF) obsahuje priezvisko a prípadne aj čas dekurzu
 • Skrátené vyšetrenie do karty - možnosť výberu tlačiť/netlačiť pre pacienta, pridať/nepridať informovaný súhlas pre pacienta pri tlači
 • Možné dynamicky registrovať @tlač záznamy na úrovni užívateľa a identity. Optimálne pre pridanie Google Sheet odkazov
 • Kliknutím pravým tlačidlom myši na lab výsledky (v histórii) sa zobrazia nové možnosti akcií - Vložiť dekurz, Vložiť lab. výsledky ako text, Výsledky ako text do pamäťovej schránky (následne to viete pomocou Ctrl+V vložiť do ľubovoľného dekurzu, textového alebo tabuľkového dokumentu atď)
 • Zmenená hlavička pri tlači Skrátené vyšetrenie do karty.
 • Skrátené vyšetrenie do karty - prednastavená možnosť netlačiť pre pacienta, možnosť tlačiť pre pacienta len dotlač, doltač s hlavičkou
 • Nová sekcia Bod pre rýchlejšie zadávanie diagnóz a výkonov https://www.curo.sk/video/sekcia-bod
 • Pridané údaje o pacientovi pri vyhľadávaní pacienta v časti “Zistiť viac”
 • Prepracovaná tlač - možnosť nastavenia počtu kópií
 • Prehľad všetkých vystavených PN v časti Sumarizácia rizík https://www.curo.sk/video/zoznam-vsetkych-PN
 • Vymazanie celých slov pomocou skratky Ctrl+Backspace (Backspace - umiestnený zvyčajne nad Enterom, môže byť znázornený len šípkou smerujúcou z ľava do prava)
 • Prehľadnejšie zobrazanie lab. výsledkov v histórii pacienta pri móde zobrazenia 1 prehľad dekurzu https://www.curo.sk/video/lab-vysledky-mod1
 • Možnosť zmeniť veľkosť fontu pre históriu (Nastavenia-Nastavenia histórie: veľkosť fontu)
 • Úprava zobrazenia eZdravie-vyšetrenie
 • Nová možnosť/akcia v menu, pokiaľ sa nachádzate v dekurze, Ctrl+Alt+X - uzavrieť dekurz, ale neodoslať do eVyšetrenia
 • Červená kladka - zobrazenie stavu dekurzu neodoslaného do eVyšetrenia
 • Možnosť nastaviť, aby sa PDF súbory otvárali v systémom prednastavenom prehliadači (napr. Adobe Reader)
 • Presúvanie sekcií v dekurze pomocou skratky Ctrl+šípka hore/dole. Označenie textu v sekcii pomocou skratky Ctrl+Shift+šípka hore/dole/vľavo/vpravo
 • Pri použití klávesových skratiek mapujúcich sekcie ako Ctrl+1-9 je teraz možné použiť aj čísla z numerickej časti klávesnice
 • Pomocou klávesu Tab máte možnosť prepnúť sa do ďalšej sekcie (napr. zadáte sekciu vd., no nechcete teraz vyberať diagnózu, tak stlačíte Tab a presuniete sa o sekciu nižšie v dekurze)
 • PDF vytvorené v SynLab aplikácii sa nesťahuje, ale sa zobrazí v PDF prehliadači
 • Informácia, že mažete už neexistujúci dekurz

Opravené:

 • Nahrávanie lab. výsledkov z Dôvera eLab
 • Tlač “Kalendár - Objednávky na deň” - náhľad sa nezobrazí, ak nie je zadaný žiadny deň
 • Vylepšené vyhľadávanie vzorov
 • Opravené vyhľadávanie v ponuke možností v časti sekcia/vzor
 • Vylepšená možnosť vytvárania manuálnej zálohy, reštart MD po vytvorení zálohy a hlášky https://www.curo.sk/video/zaloha-cez-menu
 • Vylepšená zostava neprečítaných lab. výsledkov (posledné 3 mesiace, zoradené podľa pacienta a dátumu výsledkov)

Nová verzia 1.18 - 31.05.2019

Pridané:

 • Kalendár - tvorba týždenného rozvrhu. https://www.curo.sk/video/kalendar-edit
 • Možnosť “Tlač raz” pridaná do okna tlače.
 • Možnosť mať otvorených viac okien pre tlač.
 • Upozornenie na tlač starého receptu.
 • Otvorenie sumárnych prehľadov dvojitým kliknutím z časti “Dôležité správy” po ich prvotnom vytvorení cez tlač.
 • Sumár zdravotného stavu - História lab. výsledkov - Možnosť zobraziť názvy vyšetrení v riadkoch a dátumy v stĺpcoch. https://www.curo.sk/video/prehlad-dat-pacienta-zobrazenie
 • Možnosť mať viac MD serverov na jednom počítači.
 • Import skupinovo schválených liekov.
 • Zobrazovanie AA pri predpisovaní liekov.
 • Tlač na tlačiarni s obojstrannou tlačou.
 • Dôvera sa sťahuje len raz za deň.

Opravené:

 • Tvorba dávky - správne spracovanie výkonov bez bodov.
 • Dávka pre soc. poisťovňu - lepšie spracovanie výkonu 74.BODN.
 • Pri PN - UPSVAR sa zobrazí chip PN aj bez zadania čísla PN.
 • Vyhľadávanie vzoru v sekcii.
 • Správne zadávanie identity v identifikátore pacienta (tlačítko s RČ).
 • Chyba pri predpise lieku Xarelto.
 • Rýchlejšie načítavanie zoznamu vzorov.
 • Vytvorenie objednania cez vzor.
 • Zrýchlenie vytvárania sumárnych prehľadov.

Zmenené:

 • Zobrazovanie tabuľkových dát.