Zmeny bodovania počas mimoriadnej situácie s COVID-19

Na základe súhlasných stanovísk MZ SR, ŠUKL, SLEK, jednotlivých VÚC a zdravotných poisťovní Vás informujeme o alternatívnom postupe predpisu liekov na lekársky predpis so šikmým modrým pruhom v čase mimoriadnej situácie súvisiacej s epidémiou COVID-19, kedy je potrebné minimalizovať trasovanie ťažko chorých pacientov.

  • Lekár namiesto lekárskeho predpisu so šikmým modrým pruhom vytvorí elektronický preskripčný záznam, ktorý musí podpísať ePZP kartou, inak liek nebude možné v lekárni vydať. Počas mimoriadnej situácie môže lekár vo výnimočnom prípade vystaviť elektronický predpis na liek s obsahom OPL až na 60 dní.

  • Farmaceut na základe takto predpísaného lieku vytvorí elektronický dispenzačný záznam a dvakrát vytlačí údaje z preskripčného záznamu spôsobom, ktorý umožňuje lekárňou používaný informačný systém (náhľad, printscreen, vytvorená zostava, atď.), pričom buď elektronicky, alebo ručne doplní údaje o osobe preberajúcej liek s obsahom OPL (meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu) a zdravotnou poisťovňou pridelené poradové číslo (napr. SK/../..), ktoré by inak uvádzal na lekárskom predpise so šikmým modrým pruhom v listinnej podobe. Takto vytlačený záznam, podpísaný farmaceutom a opečiatkovaný pečiatkou lekárne bude slúžiť pre potreby kontroly a doloženia k vystavenej faktúre.

  • Všetky ostatné úkony súvisiace s narábaním s omamnými a psychotropnými látkami II. skupiny ostávajú nezmenené.

Vopred ďakujeme za spoluprácu a v prípade otázok nás kontaktujte.

Integrácia ISPZS

Lazaretská 26
811 09 Bratislava
Slovenská republika

tel.: +421 2 57 269 728
e-mail: ispzs@nczisk.sk