Ochrana osobných údajov


Informácia o spracovaní osobných údajov klientov spoločnosťou Curo s. r. o. , Obchodná č. 2, 811 08 Bratislava

V súlade s Čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Informácie alebo dáta, ktoré používateľ tejto stránky odošle na server našej spoločnosti, spracujeme iba pre účely komunikácie s danou osobou. Jej používaním vyjadrujete súhlas s ich užívaním. Za účelom efektívneho používania, podpory zákazníkov a predaja našich softvérových produktov je nevyhnutné spracúvať osobné údaje o jednotlivcoch, ktorí majú záujem o kúpu našich služieb a produktov našej firmy, a o informácie v súvislosti s marketingovými novinkami v oblasti našich služieb a vývoja našich produktov. Získavame len osobné údaje v rozsahu, ktorý zodpovedá účelu ich spracovania. Rozsah osobných údajov zahŕňa meno, priezvisko, e-mailová adresa a telefónne číslo.